L’adquisició d’un habitatge és un acte que no repetirem gaires vegades al llarg de la nostra vida, en la majoria dels casos, un o dos cops. Sens dubte, és un esdeveniment important que comporta moltes coses alhora. Per tant, cal estar força al cas i parar atenció a diversos aspectes, com ara sol·licitar al venedor tres importants certificats que acrediten que els fets certificats no comportaran cap càrrega econòmica ni burocràtica per al nou comprador:

En relació amb el primer, cal destacar que el valor dels habitatges està condicionat pel seu rendiment energètic. En aquest sentit, no val el mateix un que estigui perfectament aïllat (amb vidre doble, trencament de pont tèrmic a les finestres, portes sense escletxes, calefacció eficient, etc.) que eficiència energèticaun altre que no ho estigui perquè els rebuts de la llum i del gas seran més elevats en aquest últim cas.

Pel que fa als deutes comunitaris, hem de subratllar que es tracta d’un problema monetari, i per això, cal un certificat on consti que s’està al corrent dels pagaments, i en el qual també recomanem que constin les obres i despeses que suposin derrames importants aprovades en Junta de Propietaris, tant si han estat començades com si encara estan pendents de començar, així com l’import de les quotes que se’n derivin (actuals i futures). Les quotes comunitàries són un deute exigible i contret per aprovació de Junta de Propietaris, del qual en respon el pis com a garantia, durant l’any en curs i en els tres immediatament anteriors. El deutor és el propietari que ho era en el moment de produir-se el deute, sempre que no s’hagués oposat “eficaçment”, és a dir, que la seva oposició hagués tingut efectes legals per qualsevol causa.

Quant al Certificat d’Habitabilitat, el tenir-lo implica una garantia per tal d’evitar una càrrega. Si no es té, queden limitats els usos de l’habitatge i algunes possibles accions que es vulguin fer amb ell, com seria hipotecar-lo o fer-lo servir com a garantia d’un préstec. Evidentment, els habitatges que no disposen del Certificat d’Habitabilitat tenen menys valor que els que sí que en tenen.

Font: CaixaBank