Un dels pitjors moments pels que tots passem en una ocasió o altra és la pèrdua d’un ésser estimat. A més a més de tot el dolor que el traspàs ocasiona a la família i coneguts, s’ha que fer front a tràmits i formalitats legals que s’han de realitzar en relació als béns i drets que posseïa o dels que era titular el difunt.

Després del traspàs, s’ha d’esperar un temps prudencial, normalment uns dies, fins que estigui disponible el certificat de defunció del Registre Civil corresponent, el del lloc on estigui inscrit el decés. S’aconsella demanar-ne varis certificats per a poder fer diferents tràmits a la vegada en relació als béns que tenia el difunt, a l’expectativa de que alguns tràmits exigeixen entregar una còpia, no pas fotocòpia, del certificat de defunció.

familia

Amb el certificat de defunció a la mà, s’ha de sol·licitar el certificat de darreres voluntats, que és el document que acredita si el finat havia atorgat testament i davant quin Notari es va autoritzar. Aquest certificat pot sol·licitar-se passats 15 dies des del traspàs, als Registres Civils de tota Espanya, entre altres llocs, i s’obté gratuïtament.

En cas de constar més d’un testament al certificat de darreres voluntats, s’haurà de tenir en compte el que disposi el darrer, el de la data més recent, ja que aquest anul·la o esgota els efectes dels anteriors, per regla general.

Seguidament, amb el certificat de darreres voluntats i el certificat de defunció, els successors poden dirigir-se al Notari autoritzant de l’últim testament i sol·licitar una còpia (autoritzada) del testament legalment vàlid de la persona finada, que s’entregarà només a persones que constin al testament o acreditin al Notari un interès legítim per la seva obtenció.

En cas de no haver-se atorgat cap testament, ens hem de dirigir a un notari que estendrà una escriptura anomenada Acta de Notorietat, on es declararan hereters els que la Llei disposi, sempre que es tracti de cònjuge, ascendents o descendents ja que, en cas d’altres parents (germans, oncles, nebots) la declaració de hereters només poden fer-la els tribunals, fent-se responsables aquests mateixos hereters de que a aquella Declaració no han omès ni ocultat cap dada o fet rellevant, com fills naturals, etc…

Amb aquests tres documents: certificat de defunció, certificat de darreres voluntats i còpia del testament vàlid o Acta de Declaració de hereters abintestat, ja podem iniciar els tràmits per adjudicar les distintes propietats, comptes, dipòsits i contractes bancaris i drets i obligacions que posseïa el difunt. Pel cas de contractes bancaris, el banc o caixa d’estalvis estendrà una certificació de saldo i titularitat a la data de la defunció.

A continuació, amb els certificats de defunció, de les darreres voluntats, la còpia del testament o Acta de Declaració d’hereters abintestat i els certificats de saldos bancaris, és necessari acceptar l’herència pel que es pot anar a qualsevol Notari i realitzar un nou Acte Notarial anomenat Acceptació d’Herència.

Aquesta darrera escriptura és l’acte pel que els hereters accepten succeir al finat en tots els seus drets i obligacions. S’ha de tenir en compte que si l’herència s’accepta pura i simplement, els hereters respondran amb els seus béns dels deutes que pogués incloure l’herència si fos el cas pel què, en cas de que existeixin deutes sobre la solvència del difunt, els successors poden acceptar l’herència a “benefici d’inventari”, de manera que respondran dels deutes del difunt fins el límit del valor dels béns que rebin per l’herència, o poden, inclús, repudiar-la o rebutjar-la.

L’escriptura d’acceptació pot també recollir les operacions de repartiment dels béns de l’herència, segons les instruccions del difunt o segons la voluntat dels hereters si no hi havia testament o aquest no incloïa indicacions sobre el repartiment, fent constar les càrregues que aquests assumeixen com a llegats en favor d’altres i deutes o càrregues hipotecàries. A continuació, s’ha de presentar a la Oficina Liquidadora de l’Impost de Successions corresponent per a procedir a l’autoliquidació de l’impost o sol·licitar que sigui l’Administració corresponent qui liquidi l’impost i ens enviï el total a pagar; aquesta darrera opció pot demorar molt el tràmit i, per tant, la disposició dels béns del difunt.

Un cop ja tinguem la liquidació, ja sigui per autoliquidació com per liquidació efectuada per l’Administració, podem dirigir-nos al Registre de la Propietat, bancs i altres entitats o registres per a sol·licitar els canvis de titularitat corresponents.

El tràmit de la liquidació de l’impost no hauria de trigar més de sis mesos sense un motiu lícit i el corresponent permís de l’Administració per a no incórrer en recàrrecs de l’impost.

En cas de que el patrimoni del difunt no inclogui béns immobles o altres béns i drets de naturalesa registral (per exemple rendes sobre finques i drets diversos,…) quan canviï de nom requerirà una escriptura notarial, pot optar-se, en comptes d’acceptar els béns mitjançant una escriptura notarial, per un escrit on els hereters acceptin l’herència dirigit a la corresponent Oficina liquidadora de l’Impost de Successions acompanyat dels respectius certificats bancaris de saldo i titularitat a data de la defunció.

Font: CaixaBank