La gran part dels nostres jutjats i tribunals estan declarant la nul·litat d’aquesta clàusula que limita les variacions del tipus d’interès quan aquesta no és transparent (que el consumidor entengui, abans de la seva signatura, el seu funcionament i les repercussions jurídiques i econòmiques que comporta).

Concretament, el funcionament de la clàusula sòl impedeix que el tipus d’interès aplicable als seus préstecs no pugui ser inferior a un percentatge mínim.

Si bé els efectes d’una declaració de nul·litat impliquen que aquesta clàusula es tingui per no posada i, en aquest cas, l’entitat bancaria ha de retornar les quantitats abonades indegudament per la seva aplicació; com a conseqüència de les Sentències dictades pel Tribunal Suprem sobre falta de transparència de les clàusules sòl, fins el passat mes de desembre s’ha permès que aquesta declaració sorgís efectes limitats únicament des del 9 de maig del 2013.

El passat 21 de desembre del 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una sentència a la que va resoldre que la limitació dels efectes d’aquesta declaració de nul·litat no podien veure’s limitats en el temps.

Aquesta resolució, directament aplicable pels nostres jutges i tribunals, comporta que tot aquell consumidor que pateixi l’aplicació d’una clàusula sòl que sofreixi falta de transparència podrà sol·licitar, declarada la seva nul·litat, la devolució de totes aquelles quantitats que ha abonat a l’entitat financera durant tota la vida del préstec.

Davant la possible allau de procediments judicials, el govern ha decidit intervenir mitjançant l’aprovació d’un Reial Decret que estableixi el sistema de reclamació i devolució extrajudicial de quantitats.

Aquest Reial Decret donava de termini a les entitats bancàries fins el 21 de febrer de 2017 per crear mètodes per a l’atenció al client afectat per aquesta situació.

Tant si han creat o no un sistema d’atenció específic podrem dirigir-nos a les entitats personalment en una de les oficines, per carta certificada o per burofax, (a sota adjuntem model de reclamació sobre les clàusules sòl), en cas de presentar-los personalment en una oficina bancària és imprescindible portar dues còpies i que ens posin segell de l’entitat amb la data de lliurament del document a la còpia que ens quedarem nosaltres ja que l’entitat bancària tindrà tres mesos de termini per pagar-nos els diners cobrats de més, en aquest model hem de fer constar nom i cognoms i DNI d’un dels titulars de la hipoteca, domicili, telèfon de contacte i correu electrònic de contacte. A aquesta reclamació no tenim obligació de fer constar la quantitat que reclamem. El que podem reclamar és l’eliminació de la clàusula sòl, el reintegrament de les quantitats cobrades indegudament per l’efecte de les clàusules sòl i els interessos legals d’aquestes quantitats.

Un cop presentada la nostra reclamació a l’entitat bancària, aquesta disposa de tres mesos com a màxim per pagar-nos, pot procedir de les següents maneres:

• Ens contesta reconeixent la nostra reclamació i oferint el pagament de les quantitats cobrades indegudament amb els conseqüents interessos dins el termini de tres mesos.
Aquesta és la situació ideal ja que tot queda resolt sense haver d’arribar a la via judicial.

• Ens contesta reconeixent la nostra reclamació, però ens ofereix altres modalitats alternatives al pagament en efectiu, com l’amortització a la hipoteca o algun producte financer, etc.
En aquest cas l’entitat haurà d’acreditar el valor de l’alternativa que ens ofereix i serà potestat del consumidor acceptar l’oferta, per a això disposa de 15 dies de negociació. En cas d’acceptar ho ha de fer constar de manera manuscrita. Si s’accepta l’oferta dins dels tres mesos de termini l’assumpte queda resolt extrajudicialment i de no ser així s’haurà de recórrer a la via judicial.

• Ens contesta dient que la nostra reclamació no és procedent i no l’atén.
En aquest cas l’entitat bancària haurà d’informar-nos per escrit de la seva decisió i argumentar les seves raons.El consumidor es veurà obligat a acudir a la via judicial per continuar amb la seva reclamació.

• No ens contesta ni paga dins el termini de tres mesos.
El consumidor es veurà obligat a acudir a la via judicial per continuar amb la seva reclamació.

És important tenir en compte que per saber si estem afectats per una clàusula sòl no hem de buscar a la nostra hipoteca els termes “clàusula sòl” perquè no ho posa així. Normalment posarà en el paràgraf 3. Bis sota l’epígraf Límit a la variabilitat de l’interès dient que l’interès en cap cas pot baixar del X%.

Podem reclamar totes les clàusules sòl a totes les entitats que han comercialitzat hipoteques amb aquestes clàusules encara que no hi hagin sentències concretes sobre la nostra clàusula o sobre la nostra entitat bancària en concret. No hi ha termini límit, és a dir podem reclamar les quantitats cobrades indegudament encara que la hipoteca ja estigui cancel·lada, també podem reclamar tot i que en el seu moment ens fessin signar algun document privat reconeixent alguna clàusula amb un límit mínim en els interessos de la hipoteca.

Per saber la quantitat que ens han de reintegrar podem utilitzar eines online com “calculadora clàusula sòl” o bé acudir a un advocat (preguntar sempre condicions) o associació de consumidors.

Les quantitats rebudes com a reintegrament dels diners pagats indegudament no tindrà consideració d’ingressos, però si ens les hem deduït en les declaracions de la renda si que haurem d’acudir a hisenda per regularitzar aquesta situació dels exercicis no prescrits

Aquest Reial Decret, pot ser d’una incidència tan important pels consumidors que aquesta associació es veu obligada a advertir al seus associats dels possibles riscos que puguin assumir anant directament a les entitats, sense la deguda informació prèvia.

AMB LA RECOMANACIÓ EXPRESSA DE QUE ABANS D’ACUDIR A L’ENTITAT FINANCERA S’ASSESSORIN DELS SEUS DRETS, LA UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA-UCC OFEREIX A TOTS ELS SEUS ASSOCIATS UN SERVEI GRATUÏT D’INFORMACIÓ INICIAL I PRÈVIA A LA RECLAMACIÓ, EN ELS SEGÜENTS TERMES:

– Assessorament individualitzat, a la vista de les escriptures de préstec/crèdit, sobre l’existència de Clàusula Sòl i la seva aplicació.

Una vegada realitzat l’assessorament inicial, els nostres associats podran optar per contractar els serveis professionals de la nostra associació ja sigui per la reclamació extrajudicial o bé per a la reclamació judicial, per a les que la Unió de Consumidors de Catalunya-UCC posarà a la seva disposició un equip d’especialistes en negociació i procediments judicials sobre dret bancari.

– MODEL RECLAMACIÓ CLÀUSULA SÒL –

Per posar-se en contacte amb la UCC:
Trucar al 93 454 67 76
Enviar mail a ucc@consumidors.org