Els descoberts s’originen quan es produeix un deute amb l’entitat bancària al haver retirar més diners dels que tenim dins el compte corrent. Aquest fenomen es anomenat com “estar en números vermells”.

Malauradament ens trobem més d’un cop amb un descobert en compte, tot i que es pot donar en moments puntuals. Alguns exemples com un rebut cobrat abans d’hora, una despesa inesperada o un mal càlcul del pressupost mensual poden provocar que l’entitat bancària hagi d’utilitzar els fons necessaris per afrontar les despeses, cosa que causa el retorn immediat de la bestreta, abonament dels interessos generats pel descobert i abonament de la comissió bancària corresponent.

Aquesta comissió bancària, es l’anomenada COMISIONS PER RECLAMACIONS DE POSICIONS DEUTORES causades pel descobert o per un retard en el pagament d’alguna quota (hipoteca, crèdit, etc.). Molts usuaris han observat com els bancs o caixes els hi cobraven una comissió, excessiva en alguns casos que pot arribar fins als 39 €. A continuació els deixem una taula comparativa de les principals entitats bancàries:

BANC SANTANDER: 39€

BANC SABADELL: 35€

BANC BBVA: 30€

CAIXABANK: 35€

BANKIA: 35€

OPENBANK: 39€

En la memòria de serveis del Banc d’Espanya de l’any 2010 ja disposava  que aquesta comissió per reclamació del descobert únicament es pot reclamar si es compleixen les següents condicions:

  • Han de respondre a una reclamació formal de posicions deutores
  • Han de ser despeses que realment hagin existit i que estiguin degudament acreditades per part del banc
  • Que la repercussió al client estigui prevista en el document contractual.

És a dir, el banc haurà d’haver fet alguna gestió efectiva per tal de reclamar-nos el descobert a més d’estar recollida la clàusula en el nostre contracte. Cosa que mai fa ja que està tot mecanitzat i es la pròpia operativa del banc la que gestiona els descoberts.

A continuació us deixem un model per tal de poder reclamar aquests imports cobrats pel banc:

Model reclamació comissió