Gràcies a la queixa d’un soci, el passat dia 12 de març de 2018, des de la Unió de Consumidors de Catalunya – UCC vam interposar una denúncia contra l’empresa DELL perquè vàrem comprovar que els seus preus estaven sense incloure l’Impost de Valor Afegit.

L’empresa DELL ven els seus productes a través de la seva pàgina web (www.dell.com) en un preu inferior al que, en el moment de comprar, paga el consumidor ja que l’Impost de Valor Afegit (I.V.A.) no està inclòs.

URL: https://pilot.search.dell.com/vostro%2015

Aquest fet vulnera tant la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya com el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Aquestes normatives diuen el següent:

El punt 2 de l’article 211-3 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya exposa:

Publicitat i informació:

2)    El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de satisfer i s’han de desglossar, en cas que calgui, els diversos conceptes que inclou, com ara els impostos, les comissions, les despeses addicionals repercutibles en la persona consumidora i altres conceptes similars. Si les despeses addicionals no poden ésser calculades prèviament, se n’ha d’indicar l’existència i el mètode de càlcul. Aquesta informació ha d’ésser fàcilment visible per a la persona consumidora abans de contractar, de manera que no indueixi a error o engany.

Els articles 8.b), 20.1.c) i 20.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries exposen:

Artículo 8. Derechos básicos de los consumidores y usuarios.

Son derechos básicos de los consumidores y usuarios:

  • b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

Artículo 20. Información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios.

1.- Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de comunicación utilizado, incluyan información sobre las características del bien o servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome una decisión sobre la contratación, deberán contener, si no se desprende ya claramente del contexto, al menos la siguiente información:

  • c) El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario.

2.- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior será considerado práctica desleal por engañosa en iguales términos a los que establece el artículo 7 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Per aquest motiu, vàrem interposar una denúncia contra l’empresa DELL sol·licitant els canvis dels preus, incloent-hi el valor final, sense haver-hi de sumar a posterior l’IVA..

Des de la Unió de Consumidors de Catalunya – UCC creiem que aquesta manera d’actuar és il·lícita ja que es tracta de publicitat enganyosa que utilitzen les diferents empreses per poder atraure els clients d’una manera més fàcil a l’aprofitar-se de la baixa economia que pateix el país.

A l’actualitat, els consumidors busquen treure el màxim rendiment dels productes al preu més baix. Visualment, no és el mateix veure 299’99 euros que 300 euros. Per tant, si s’utilitza un preu baix però no s’inclou l’Impost de Valor Afegit, el consumidor comprarà pensant que el preu final és el marcat i, a l’hora de comprar-lo, s’adonarà que li estan cobrant l’impost a part.

Tal i com hem exposat abans, el Codi de Consum i el Reial Decret Legislatiu diuen que s’han d’ incloure tots tipus d’impostos (Impost de Valor Afegit i altres) dins els preus finals.

Des de la Unió de Consumidors de Catalunya – UCC continuem vetllant pels drets i la defensa dels consumidors, eliminant males pràctiques del mercat, que l’únic perjudicat acaba essent el consumidor final.

VOLS ESTAR AL DIA?

Apunta't per rebre les nostres noticies de consum.

SEU CENTRAL Rambla Santa Mónica, 10 08002 Barcelona T: 934 546 776

Amb el suport de:

   

 

El nostre horari:

Dilluns a Dijous de 9.30h a 14h i de 15h a 18h

Divendres 9.00h a 14h

ucc@consumidors.org