Una setmana després de que el Govern d’Espanya comuniqués l’estat d’alarma a causa del COVID-19, diferents companyies de subministraments i el mateix Govern han adoptat diferents mesures per tal de donar protecció a les persones consumidores.

Les mesures adoptades pel Govern d’Espanya es van recollir en dos Reials Decrets:

• Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. Va entrar en vigor el 14/03/2020 i tindrà una vigència de 15 dies naturals, si bé, successius decrets podrien modificar o ampliar les mesures que s’estableixen.

• Reial decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front l’impacte econòmic i social del COVID-19. Va entrar en vigor el 18/03/2020 i les mesures contingudes en ell mantindran la seva vigència durant el termini d’un mes, sense perjudici que puguin prorrogar-se pel Govern mitjançant un nou Reial Decret Llei.

Resumint, breument, les mesures de protecció a les persones consumidores publicades en aquests Reials decrets relatives als subministrament de gas i electricitat:

• Els subministradors d’energia elèctrica, gas natural i aigua no podran suspendre el subministrament a aquells consumidors considerats com a vulnerables, vulnerables severs o en risc d’exclusió social, d’acord amb la definició continguda en els articles 3 i 4 de el Reial Decret 897/2017 , de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics. Entenem que, els consumidors als quals es refereix aquest article són els que ja han acreditat el compliment dels requisits i estan reconeguts com a tal, és a dir, aquells que ja tenen concedit el Bo Social en alguna de la seva categories. Aquesta mesura té una vigència d’un mes després de l’entrada en vigor de l’RD-llei 8/2020. Els que no ho han acreditat encara, haurien de fer-ho seguint la normativa oficial al respecte.

• S’han prorrogat fins al pròxim 15 de setembre de 2020 la vigència dels Bons Socials d’Electricitat que havien de caducar abans d’aquesta data. Et recordem que, per tant, la renovació dels bons socials afectats s’ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a l’15 de setembre, presentant la mateixa documentació i seguint els mateixos passos que per a sol•licitar-ho.

• Es congela la TUR de gas natural per als dos pròxims trimestres.

• Es congela el preu dels GLPs (butà) envasats i per canalització per als propers 6 mesos.

• Durant l’estat d’alarma o les seves possibles pròrrogues, s’interromp el termini per a la devolució de productes comprats per qualsevol modalitat, bé presencial bé on-line. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020 o, si s’escau, les pròrrogues de la mateixa.

• Pròrroga per un any, des del 2020.03.15, de la vigència de el document nacional d’identitat. Aquesta pròrroga permetrà que puguin renovar-se qualsevol tipus de certificat en aquest període.

Font: BOE

LA DEFENSA DE LES PERSONES CONSUMIDORES ÉS LA NOSTRA RAÓ DE SER.

Vols saber totes les novetats sobre consum?

Rambla. Sta. Mònica nº 10, baixos (Barcelona)

El nostre horari:

Dilluns a Dijous de 9.30h a 14h i de 15h a 18h

Divendres de 9.00h a 14h

934 546 776

ucc@consumidors.org

Amb el suport de:

agencia catalana del consum

2021. UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA-UCC. Tots els drets reservats. 
  Política de cookies Avís legal i condicions

Web gestionada per TambiénNo