• El nou marc legal preveu la nova forma de contractació a través d’Internet, alhora que augmenta la transparència, introdueix nous conceptes i omple les llacunes legislatives existents
  • Com a novetat, si l’augment de preu excedeix el 8% del preu del viatge combinat per despeses específiques, el viatger podrà posar fi al contracte. A més, els viatgers tindran dret al reemborsament dels diners en 14 dies quan es posi fi al contracte.

Amb la transposició de la la Directiva (UE) 2015/2302 s’incrementa la protecció dels viatgers, contempla la nova forma de contractació a través d’Internet, alhora que augmenta la transparència, introdueix nous conceptes i amplia l’àmbit d’aplicació als serveis de viatge vinculats, cobrint les llacunes legislatives existents.

INFORMACIÓ PRECONTRATUAL NORMALITZADA A TOTA LA UE

El principal objectiu d’aquestes modificacions és elevar el nivell de protecció dels drets dels viatgers, ja que, com a novetat, rebran tota la informació essencial sobre el viatge combinat abans de celebrar el contracte, existint uns formularis normalitzats a nivell europeu per facilitar aquesta informació precontractual.

Tanmateix s’enumeren a continuació la resta de modificacions que afavoreixen als consumidors:

1.-  Sempre hi haurà com a mínim un empresari responsable de la correcta execució de tots els serveis de viatge inclosos en el contracte.

2.- Es proporcionarà als viatgers un número de telèfon d’emergència o les dades d’un punt de contacte on puguin contactar amb l’organitzador o, si s’escau amb el minorista.

3.- Els viatgers podran cedir el viatge combinat a una altra persona, amb un preavís raonable i, si s’escau, amb subjecció al pagament de despeses addicionals.

4.- El preu del viatge combinat només es podrà augmentar si es produeixen despeses específiques (per exemple, en els preus de combustible) i està expressament estipulat en el contracte, i en cap cas en els últims 20 dies anteriors a l’inici del viatge combinat.

5.- Si l’augment de preu excedeix el 8% del preu del viatge combinat, el viatger podrà posar fi al contracte. Si l’organitzador es reserva el dret d’augmentar el preu, el viatger tindrà dret a una reducció del preu si disminueixen les despeses corresponents.

6.- Els viatgers podran posar fi al contracte sense pagar cap penalització i obtenir el reemborsament complet de tots els pagaments realitzats si es modifica substancialment alguna de les principals característiques dels serveis del viatge combinat.

7.- Si l’empresari responsable del viatge combinat el cancel·la abans del seu inici, els viatgers tindran dret al reemborsament dels pagaments realitzats i, quan procedeixi, a una compensació.

8.- En circumstàncies inevitables i extraordinàries, per exemple en cas de que en el lloc de destinació existeixin greus problemes de seguretat que puguin afectar el viatge combinat, els viatgers podran posar fi al contracte abans de l’inici del viatge combinat sense pagar cap penalització.

9.- A més, els viatgers podran posar fi al contracte en qualsevol moment abans de l’inici del viatge combinat mitjançant el pagament d’una penalització que serà adequada i justificable.

10.- Si, després de l’inici del viatge combinat, no poden prestar-se una proporció significativa dels serveis de viatge, s’han d’oferir al viatger fórmules alternatives adequades, sense cost addicional.

11.- Els viatgers podran posar fi al contracte sense pagar cap penalització en cas de no execució dels serveis quan això afecti substancialment a l’execució del viatge combinat i l’organitzador o, si escau, el minorista, no aconsegueixi solucionar el problema.

12.- Els viatgers també tindran dret a una reducció del preu i / o a una indemnització per danys i perjudicis en cas de no execució o execució incorrecta dels serveis de viatge.

13.- L’organitzador i el detallista han de proporcionar assistència al viatger en cas que aquest es trobi en dificultats.

14.- Si l’organitzador o el detallista incorre en insolvència, es procedirà al reemborsament dels pagaments. En cas que l’organitzador o, si escau, el minorista incorri en insolvència després de l’inici del viatge combinat i aquest inclogui el transport, es garantirà la repatriació dels viatgers

15.- Els viatgers comptaran amb un període de desistiment de 14 dies si has comprat el viatge fora de l’establiment mercantil.

16.- Els viatgers tindran dret al reemborsament dels diners en 14 dies quan es posi fi al contracte

Font: AECOSAN

VOLS ESTAR AL DIA?

Apunta't per rebre les nostres noticies de consum.

SEU CENTRAL Rambla Santa Mónica, 10 08002 Barcelona T: 934 546 776

Amb el suport de:

   

 

El nostre horari:

Dilluns a Dijous de 9.30h a 14h i de 15h a 18h

Divendres 9.00h a 14h

ucc@consumidors.org